Privacy en Cookie Statement De Kaasbaas

Laatst herzien op: 27 november 2017

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.
De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:

Gewone persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • BSN-nummer
 • E-mailadres
 • Kentekengegevens
 • IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Ras
 • Godsdienst
 • Seksuele leven
 • Politieke opvatting
 • Gezondheid
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 • Strafrechtelijk gedrag
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens

De Kaasbaas zal u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?

Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Hoe verzamelt De Kaasbaas persoonsgegevens?

De Kaasbaas verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming.
De Kaasbaas verkrijgt uw gegevens door het achterlaten van informatie in formulieren, het plaatsen van cookies of via direct contact met u.

De Kaasbaas legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door De Kaasbaas

De Kaasbaas verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt of tenzij de wet bepaalt dat De Kaasbaas hiertoe verplicht is.

Cookies

De webshop van De Kaasbaas maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat.

Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een webshop beter te laten functioneren. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is gestopt.
 • Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de webshop kunnen monitoren en geven de eigenaar van de webshop inzage in informatie als hoeveel bezoekers de webshop heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de webshop komen. Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een profiel opstelt van de bezoeker.

Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de webshop optimaal te kunnen tonen aan u en u hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan De Kaasbaas
Voor de overige twee soorten cookies dient u wel toestemming te verlenen aan De Kaasbaas Dit kunt u doen door de cookiemelding te accepteren. Doet u dit niet, dan zal De Kaasbaas geen analytische en tracking cookies plaatsen.

Hoe gaat De Kaasbaas om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door De Kaasbaas Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien.
Uw gegevens worden door De Kaasbaas niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan De Kaasbaas daartoe verplicht.

U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij De Kaasbaas U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@dekaasbaas.nl.

Met welk doel verzamelt De Kaasbaas persoonsgegevens?

De Kaasbaas verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden.
De Kaasbaas verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie.
De Kaasbaas gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.

Toestemming en bezwaar

Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat De Kaasbaas alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming.
Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij De Kaasbaas of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met De Kaasbaas via  info@dekaasbaas.nl

Meer over de AVG leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg